Čemu (mimojiné tedy) zhruba věříme

shutterstock_154020685401

Bůh – je Otec i Syn i Duch svatý. Fungují v dokonalé harmonii (ve vzájemném vztahu). Bůh Otec stvořil vesmír a vše v něm.

Matouš 28:19, 1. Janův 4:13-15


Bůh Otec – Bůh je věčný a Jeho moc je neomezená. Stvořil všechny lidské bytosti k tomu, aby s nimi měl vztah. K napravení lidmi přerušeného vztahu poslal svého syna Ježíše, aby zemřel za všechny lidi a tím jim – těm, kteří ho přijali – daroval Spasení.

Job 42:2, Jan 1:12-13, Jan 3:16, 1. Janova 3:1


Ježíš – Ježíš je Bůh a člověk v jedné osobě. Dovolil být potrestán za naše hříchy tím, že se nechal ukřižovat, a protože žil bezhříšný život, nemusíme my platit odplatu za naše špatnosti, protože ji vzal na sebe on sám. Při svém odchodu do nebe nám poslal Ducha Svatého, který je pořád s námi.

Izaiáš 53:3-7, 1. Janova 2:2, Lukáš 4:18


Duch Svatý – Každý následovník Ježíše dostane Ducha Svatého. Ten nás povzbuzuje, usměrňuje a chrání v životě s Bohem. Dává každému jedinečné dary, které používá k budování církve.

Jan 14:16-17, Jan 16:7-13, 1.Kor. 2:12, 1.Kor. 3:16, Ef 1:13-14


Člověk – Byli jsme stvořeni bezchybní k Božímu obrazu, avšak vzápětí jsme si vybrali žít bez Boha. Od té doby se každý člověk rodí s hříšnou podstatou a je neschopen se vlastním úsilím dostat zpět k Bohu.

Genesis 1:27, Iza 59:1-2, Řím 3:23 (Žalm 8:4-6)


Hřích – Je v doslovném překladu „minout se cílem“. Jsou to činy, myšlenky, motivy a další věci, které nás odlučují od Boha, který je svatý, a proto nemůže vystát hřích.

Iza 53:6a, Řím 3:23, 1.Jan 1:9, Řím 5:12, Řím 6:23


Bible – Je soubor knih, inspirovaných Bohem a sepsaných lidmi. Od začátku do konce vypravuje o Boží lásce k lidem. Umožňuje nám vrátit se do aktivního vztahu s Bohem.

1 Tesalonickým 2:13, Židům 4:12-13


Spasení a věčnost – Každý člověk má možnost rozhodnout se, kde stráví věčnost. Věčný život je nezaslouženým darem od Boha lidem, kteří ho přijmou. Ti to pak potvrzují před lidmi veřejným křtem. Zbytek věčnosti stráví pak s Bohem na novém nebi a nové zemi.

Marek 16:15-16, Efezským 2:4-10


Církev – Je množina všech lidí, kteří společně následují Boha po vzoru Ježíše. Žádný následovník Ježíše nemá žít život sám, ale ve společenství s ostatními křesťany. Boží církev je vedena Ježíšem, a proto má už tady na zemi neomezený potenciál a má být pro všechny jeho následovníky nejlepším místem na zemi. Jelikož všichni lidé nejsou stejní, nevypadá ani každá místní církev stejně, a Bůh je volá k různorodým aktivitám a úkolům. Každý jednotlivec se má aktivně podílet na chodu církve podle svých možností a schopností.

Efezským 3:10-12, Koloským 1:18-20